Monthly Archives: June 2016

You are browsing the site archives by month.

Styrparametrar enligt Triple Constraint

I alla projekt finns det tre styrparametrar: omfattning, resurser och tid.

Dessa tre är beroende av varandra. Vill man t ex lägga till mer i omfattningen så kommer det att ta mer resurser i anspråk och/eller senarelägga projektets avslutstidpunkt.

Omfattningen är projektets totala leveranser,
d v s vad projektet ska leverera. I vissa böcker kan man se orden kvalitet eller prestanda istället. Det kan vara lite förvirrande med ordet kvalitet, då definitionen för kvalitet är att leverera produkt och process i enlighet med kundens krav, vilket inte alltid har med själva omfattningen att göra.

Resurser avser pengar inklusive mänskliga resurskostnader (mantimmar) medan tid avser tidpunkt för deadline eller kalendertid.

För projektledare och styrgruppsmedlemmar uppstår i varje projekt åtskilliga situationer där man tvingas göra val mellan dessa parametrar. För att kunna vara proaktiv och fatta bra beslut i projektet är det därför viktigt att vara klar över i vilken ordning dessa tre prioriteras. Vilken parameter är absolut viktigast och måste vara i fokus för projektstyrningen genom hela projektet? Var kan projektet ha sin vingelmån? Det är också viktigt att styrgruppen enas kring denna prioritetsordning, annars blir det omöjligt för projektledaren att vara proaktiv och komma med goda beslutsunderlag till styrgruppen.

När t ex Malmömässan byggdes uttalades prioritetsordningen att vara tid-resurser-omfattning, för att med säkerhet vara klara för öppnandet av Vi i villa. Vid erfarenhetsåterföringen i det projektet angav man som en framgångsfaktor, att alla i projektet – från styrgrupp till teammedlem – kände till och respekterade att det var den prioritetsordningen som gällde.

Hur ser prioritetstriangeln ut i ditt projekt?